Aanvraag afschrift medisch dossier

Als u bij een specialist onder behandeling bent of bent geweest, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van het Dijklander Ziekenhuis. U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en op verzoek kunt u een kopie uit uw dossier krijgen.

Via Mijn Dijklander altijd en overal toegang tot uw medisch dossier. Een uitkomst als u bijvoorbeeld behoefte heeft aan een second opinion en daarvoor uw medische gegevens nodig heeft.

Afschrift aanvragen

Een alternatief is een afschrift van uw medisch dossier. Dit kunt u aanvragen bij het Centraal Medisch Archief door uw gegevens in te vullen op dit formulier. Deze kunt u inleveren bij het Centraal Medisch Archief (CMA) in Purmerend of opsturen naar het adres op het formulier. U kunt uw dossier op papier opvragen, of digitaal ontvangen op een USB-stick.

Medisch dossier overleden patiënt

Via dit formulier kunt u het medisch dossier opvragen van een overleden patiënt. Ook na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dient u hiervoor bij leven een machtiging te verstrekken.

Correctie patiëntendossier

Een aanpassing van uw gegevens zoals naam, adres telefoonnummer of huisarts, kunt u zelf regelen via Mijndijklander.nl. U hebt ook het recht om gegevens in uw dossier te laten corrigeren, te verwijderen of aan te vullen. U kunt alleen feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals bijvoorbeeld fouten in uw naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener? Dan kunt u deze niet laten corrigeren. Maar u kunt in dat geval wel een aanvullende verklaring aan uw medisch dossier laten toevoegen.  Meer informatie hierover kunt u aanvragen via kopiedossier@dijklander.nl

Röntgenbeelden aanvragen

Via dit formulier kunt u röntgenbeelden aanvragen.   

Bevestiging

Als het afschrift gemaakt is krijgt u zo spoedig mogelijk een telefonische of schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging zal aangegeven worden hoe en wanneer u de afschriften kunt afhalen.

Hoe lang duurt het?

Wij verwerken dagelijks meerdere verzoeken tot afschrift medisch dossier. Tussen uw aanvraag en verstrekking van uw gegevens zit een periode van drie werkdagen. Als de termijn van drie dagen niet haalbaar is, dan wordt u hierover geïnformeerd. Als u een afspraak elders maakt voor bijvoorbeeld een second opinion, houd dan rekening met die periode.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het verkrijgen van een afschrift van het medisch dossier.

USB-stick

Ontvangt u het dossier op een USB-stick? Dan is de USB stick uw eigendom. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies en of oneigenlijk gebruik. Er staan veel gevoelige medische en persoonsgegevens op de USB stick. Bij verlies of gebruik door een derde zijn deze direct toegankelijk. Wij adviseren u daarom de USB stick met een wachtwoord te laten beveiligen.

Legitimatie

Als u de afschriften komt ophalen zullen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Let op! U kunt het afhalen van uw medisch dossier ook overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld aan een familielid of vriend. Voor die procedure gelden extra afspraken om de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen. Wij geven uw dossier alleen af aan iemand anders dan uzelf indien hij/zij de volgende documenten bij zich heeft:

  • Een machtiging van u waarin u heeft vermeld wie het dossier komt afhalen;
  • kopie van uw legitimatiebewijs;
  • legitimatiebewijs van de afhaler.