Algemene voorwaarden Mijn Dijklander

​Hieronder staan de algemene voorwaarden voor het gebruik van het patiëntenportaal van het Dijklander Ziekenhuis, met de naam Mijn Dijklander. Mijn Dijklander geeft geen volledige inzage in uw medisch dossier, maar de mogelijkheid om gedeeltes van uw medische gegevens te bekijken. Dit stuk beschrijft uw rechten en plichten als gebruiker van Mijn Dijklander. Het is belangrijk dat u de algemene voorwaarden leest, zodat u weet wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten. Door gebruik te maken van het patiëntenportaal, accepteert u deze algemene voorwaarden.

Diensten zoals het patiëntenportaal zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud hiervan kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder dat alle gebruikers hierover expliciet worden geïnformeerd. Het Dijklander Ziekenhuis kan besluiten om dergelijke diensten tijdelijk of blijvend te staken, zonder dat wij iedereen hiervan op de hoogte (kunnen) stellen.

Toegang tot het patiëntenportaal

 • Toegang is strikt persoonlijk en patiëntgebonden. Alleen patiënten ouder dan 16 jaar, die wilsbekwaam zijn, kunnen toegang krijgen tot het portaal. In alle andere gevallen is een machtiging nodig.
 • Toegang tot Mijn Dijklander kan pas worden verleend als de patiënt is ingeschreven bij het Dijklander Ziekenhuis, nadat identificatie heeft plaatsgevonden met een geldig legitimatiebewijs en verificatie op basis van het BSN. Indien een patiënt niet beschikt over een DigiD account met extra controle via sms, is toegang niet mogelijk.
 • Patiënten kunnen bij het Dijklander Ziekenhuis een verzoek indienen om de toegang tot het patiëntenportaal dicht of weer open te zetten.
 • Zodra bij het Dijklander Ziekenhuis bekend is dat een patiënt is overleden, beëindigt het Dijklander Ziekenhuis de toegang tot het portaal. Alleen de patiënt zelf heeft toegang tot het portaal en kan dit gebruiken tijdens de behandeling van zijn/haar ziekte.
 • Het Dijklander Ziekenhuis is gerechtigd maatregelen te nemen tegen overtredingen van verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, waaronder het beëindigen van de toegang tot het patiëntenportaal.

Contact met behandelaar

 • Online contact tussen u en uw zorgverlener vindt plaats volgens de voorwaarden die beschreven staan in de richtlijn online arts-patiënt contact van de KNMG (2007).
 • Wanneer de patiënt contact wenst of wanneer er sprake is van spoed, is Mijn Dijklander Ziekenhuis niet geschikt. Neem dan contact op met uw huisarts, de afdeling waar u onder behandeling bent of met het landelijk noodnummer 112.
 • Het advies van een zorgverlener wordt gegeven op basis van de informatie die u verstrekt. U bent ervoor verantwoordelijk dat u uw zorgverlener naar beste weten inlicht. Wij verwachten dat u juiste en volledige informatie over uw gezondheid geeft.

Verplichtingen patiënten bij toegang tot het patiëntenportaal

 • Op het gebruik van de DigiD zijn de gebruiksregels van de DigiD van toepassing.
 • Het Dijklander Ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de computer van de patiënt. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de eigen apparatuur. Printen van gegevens adviseren wij niet en is op eigen risico. Verder is de patiënt verantwoordelijk voor een veilig gebruik van zijn toegangscodes en voor het toepassen van een correcte uitlogprocedure na ieder gebruik.
 • De patiënt is zelf volledig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van het patiëntenportaal. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik daarvan. Het Dijklander Ziekenhuis kan niet worden aangesproken voor schade in verband met het gebruik van het patiëntenportaal.
 • De patiënt is bewust van het feit dat de gegevens over het gebruik van het patiëntenportaal (dus niet de inhoud van het medisch dossier) anoniem kan worden gebruikt voor statistische doeleinden.
 • De patiënt voert geen acties uit die problemen met het systeem kunnen veroorzaken, gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of de technische beschermingsmaatregelen van het systeem omzeilen. De patiënt zal geen acties uitvoeren die onrechtmatig zijn tegenover het Dijklander Ziekenhuis of andere patiënten.

Verplichtingen van het Dijklander Ziekenhuis

 • Het Dijklander Ziekenhuis zal zich naar vermogen inspannen om het patiëntenportaal te allen tijde beschikbaar te houden voor patiënten. Desondanks kan het Dijklander Ziekenhuis niet garanderen dat het portaal altijd beschikbaar is. De organisatie is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of storingen die de toegang belemmeren. Indien het portaal niet beschikbaar is zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt.
 • Het Dijklander Ziekenhuis zal zich inspannen om het patiëntenportaal veilig te houden voor de patiënt en verplicht zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden. Het Dijklander Ziekenhuis zal passende maatregelen nemen tegen en bij het verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik van gegevens door derden.
 • Het Dijklander Ziekenhuis spant zich in om de beschikbare informatie op het patiëntenportaal zo juist en accuraat mogelijk te doen zijn.

Aansprakelijkheid

 • Het Dijklander Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die kan voorvloeien uit het gebruik van het patiëntenportaal. Dit is inclusief - maar niet beperkt tot - schade die het gevolg is van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in de actualiteit van de informatie op het portaal.
 • Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan het Dijklander Ziekenhuis jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Waar het Dijklander Ziekenhuis links biedt naar andere (medische) websites die niet onder het beheer vallen van het Dijklander Ziekenhuis, kan het Dijklander Ziekenhuis niet worden aangesproken op de juistheid van de informatie op deze websites. De links zijn uitsluitend bedoeld als informatie.

Privacy

 • Het Dijklander Ziekenhuis moet zorgvuldig om gaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, op zo’n manier dat wij voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en andere relevante wetten en regelgeving.
 • Medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten via Mijn Dijklander Ziekenhuis verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van het Dijklander Ziekenhuis zijn gebonden aan het beroepsgeheim. (link naar KNMG richtlijn 'omgaan met medische gegevens"). Dit geldt ook bij gebruik van het patientenportaal. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.
 • De e-consults worden opgeslagen in uw elektronische patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier, voor zover dat nodig is om hun werkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat zij ook de e-consults kunnen lezen.

Auteursrecht

Behalve de eigen patiëntgegevens mag niets van Mijn Dijklander Ziekenhuis worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Dijklander Ziekenhuis. Mijn Dijklander Ziekenhuis is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.