ANBI

Het Dijklander Ziekenhuis heeft een ANBI-status. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Voor het verkrijgen en behouden van een ANBI-status moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is publicatie van een aantal gegevens op internet. Hieronder vindt u (verwijzingen naar) die gegevens van het Dijklander Ziekenhuis.

Naam ANBI: Dijklander Ziekenhuis

Telefoon: 0229-257257
K.v.K.: 41.235.021
fiscaalnummer/RSIN: 0074.99.188
Website adres: www.dijklander.nl
E-mail: info@dijklander.nl

ANBI-verklaring


Bezoekadres


Locatie Hoorn
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn

Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend

 

Doelstelling van de ANBI

Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland heeft ten doel:

  1. het voorzien in de behoefte aan goede en doelmatige medische behandeling, verpleging en verzorging van zieke en andere daarvoor in aanmerking komende personen in door haar te exploiteren ziekenhuizen, poliklinieken, specialistische behandelcentra of andere daartoe geëigende inrichtingen in Noord-Holland;
  2. het treffen van voorzieningen en verbeteringen ten behoeve van patiënten van de— stichting en hun naasten, alsmede van medewerkers van de stichting, voor zover niet— direct voortvloeiende uit de gebruikelijke exploitatie van een of meer algemene ziekenhuizen dan wel specialistische behandelcentra, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe — bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  


Beloningsbeleid

- Gegevens over de beloning van de bestuurders en leden van de raad van commissarissen vindt u hier.
- Medewerkers (m.u.v. medisch specialisten) in dienst van Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland vallen onder de Cao Ziekenhuizen.


Strategie en beleid

Onze ambitie is de beste zorg te bieden die aansluit bij de behoeftes en wensen van iedere patiënt. Dat doen we vanuit een cultuur waarin oprechte interesse en continu verbeteren door middel van Lean centraal staan. U leest er hier meer over.


Bestuur


Uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Bekijk hier ons jaarverslag met daarin een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.