Transmuraal Incident Melden (TIM)

gevel van hoorn

Binnen de keten kunnen er problemen ontstaan bij het overnemen van de zorg voor patiënten. Om deze problemen te kunnen signaleren én er van te leren is er mogelijkheid om deze problemen te melden middels een zogeheten TIM-formulier.

De TIM-meldingen verbinden de onderlinge (keten)partners met elkaar in welke combinatie dan ook. Allen streven ernaar om een hoogwaardige zorg te leveren aan onze patiënten/cliënten. Een goede samenwerking tussen de ketenpartners is hierbij onmisbaar.

Melding maken
U kunt het TIM-formulier digitaal invullen via: https://forms.iprova.nl/s3876oqldt/

Omdat niet alle meldingen direct betrekking hebben op een patiëntcasus zijn er twee verschillende meldformulieren:

  • Procesmelding: hierbij worden GEEN patiëntengegevens gedeeld, ook niet later in het formulier. Voorbeeld: meerdere (mogelijke) incidenten binnen eenzelfde proces waar één melding van wordt gemaakt. Een procesmelding kan nooit van toepassing zijn op één patiënt, dit is een zorgmelding
  •  Zorgmelding: hierbij moet eerst worden aangegeven of de patiënt toestemming heeft gegeven. Bij deze melding is het voor de analyse noodzakelijk dat er patiëntgegevens worden gedeeld. Voorbeeld: ontbreken overdracht, medicatiemeldingen. Voor de zorgmeldingen geldt dat deze alleen kunnen worden gedaan met toestemming van de patiënt. De patiënt moet snappen dat er gegevens gedeeld gaan worden met andere zorgverleners en de TIM coördinatoren. Als niet wordt aangevinkt dat de patiënt akkoord gaat met de melding, kan er geen melding worden gedaan. De zorgverlener die melding maakt, is eindverantwoordelijke voor het verkrijgen van toestemming van de patiënt. We gaan hierbij nadrukkelijk uit van de integriteit van de melder. 

Wat gebeurt er met uw melding?
De TIM coördinator verwerkt de melding en stuurt deze door naar de ontvangende partij. Deze heeft  maximaal 6 weken de tijd om te reageren op de melding. U krijgt nadien reactie op uw melding.  

Mocht u vragen hebben over een reactie of over de procedure dan kunt u contact opnemen met de TIM coördinatoren. Vanuit de meldingen worden analyses gemaakt om trends te signaleren. De trends worden gebruikt om verbeterprojecten op te starten.

We vragen u om bij het invullen van het meldformulier rekening te houden met de volgende gedragsregels:

  • Meld vanuit de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Ga respectvol om met collega's of partners in de zorgketen.
  • Probeer de ketenpartner te laten weten dat er een melding gaat komen.
  • Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel. Meld over processen en niet over personen
  • Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident.

Over het TIM-proces wordt 6-wekelijks en een nieuwsbrief uitgebracht, uitgezonderd de vakantie periode. Wilt u deze ontvangen, mailt u dan naar TIM@dijklander.nl