Jeugd en Alcohol

Het Dijklander Ziekenhuis heeft een polikliniek voor Jeugd en Alcohol. Op deze polikliniek krijgen jongeren die met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen, nazorg van een gespecialiseerd team. Meestal vindt dat enkele weken na opname in het ziekenhuis plaats. Het doel is het bereiken van bewustwording, gedragsverandering en het onderkennen van eventuele onderliggende problemen. Ouders worden er nadrukkelijk bij betrokken. Er wordt beoordeeld of aanvullend (cognitief) onderzoek nodig is. Ook kan de jongere en/of de ouder(s) worden verwezen voor specifieke zorg. De polikliniek is onderdeel van het landelijk netwerk van Poliklinieken voor Jeugd en Alcohol.

Eerste opvang

Als je op de Spoedeisende Hulp komt worden allereerst de belangrijkste lichaamsfuncties gecontroleerd, zoals ademhaling, hartslag, temperatuur en bloeddruk. Vaak hebben jongeren last van onderkoeling, verlaagde bloedsuikers, soms een onregelmatige hartslag, een shock of black out. Ook wordt er goed gekeken of je ander letsel hebt door bijvoorbeeld een val van de fiets en of er sprake is van drugsgebruik.

Opname

Na de eerste opvang op de Spoedeisende Hulp volgt vaak een opname op de afdeling. Je krijgt vocht via een infuus en de volgende ochtend word je op tijd weer gewekt. Op de afdeling bespreekt de kinderarts met jou en je ouders het effect dat de alcoholvergiftiging op jou heeft (gehad) en er wordt een vragenlijst afgenomen. Een pedagogisch medewerker, verpleegkundige of de kinderarts geeft voorlichting over de gevolgen en gevaren van alcoholmisbruik.

Nazorg

Een aantal weken na de opname krijgen jij en je ouders een oproep voor de polikliniek Jeugd en Alcohol. De afspraak bestaat uit twee gesprekken: één met de kinderarts en één met de kinderpsycholoog. Bij voorkeur zijn beide ouders aanwezig!

Gesprek met de kinderarts
Bij de kinderarts kijken jij en je ouders terug naar het moment van opname: wat heeft dat met jou gedaan, hoe kijken je ouders tegen het alcoholgebruik aan, heb je het verder besproken met je ouders en met je vrienden en vriendinnen? Ook worden de lichamelijke gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd besproken.

Gesprek met de psycholoog
De psycholoog zal aan de hand van vragenlijsten met jou en je ouders in gesprek gaan. Daarbij kijkt de psycholoog of jij wellicht meer risico hebt om een alcoholvergiftiging op te lopen. In dat geval is het belangrijk jou en je ouders goede passende zorg te geven. Soms is het nodig door te verwijzen voor verder onderzoek om je school- of gedragsproblemen verder in kaart te brengen. Bij het (neuro)psychologisch onderzoek worden vaardigheden als intelligentie, concentratie en geheugen getest. De psycholoog koppelt de bevindingen in een telefonische afspraak terug met je ouders en er wordt beoordeeld of een vervolgafspraak nodig is.

Wijkteam
Vaak wordt ook het wijkteam van de gemeente ingelicht. Dit wijkteam speelt een rol bij de verdere begeleiding en follow-up van jou en je omgeving na een alcoholvergiftiging.