Rechten & plichten

Een mint gekleurde weegschaal

Een patiënt en een arts of andere zorgverlener hebben allebei rechten en plichten. De plichten van de arts of zorgverlener zijn bedoeld om u, als patiënt, betere zorg te geven. En omgekeerd hebt u als patiënt rechten en verplichtingen waardoor uw arts betere medische beslissingen kan nemen. Deze rechten en plichten zijn wettelijk geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Op deze pagina vindt u meer informatie over rechten en plichten.

> Medisch dossier en uw rechten
> Uitwisseling van medische gegevens
> Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
> Wetenschappelijk Onderzoek
 

Medisch dossier en uw rechten

Als u in het Dijklander Ziekenhuis onder behandeling bent, worden er (medische) gegevens van u verzameld. Dat gebeurt inmiddels volledig digitaal. Bent u vóór 2008 al eens in het ziekenhuis behandeld, dan zijn die gegevens inmiddels ook aan uw digitale dossier toegevoegd. Het voordeel van het digitaal vastleggen van de gegevens is dat alle informatie op één plek staat, de informatie vanaf elke plek toegankelijk is en hulpverleners sneller bij uw gegevens kunnen. Alleen direct betrokkenen bij uw behandeling mogen uw dossier inkijken. Daarnaast zijn alle medewerkers van het ziekenhuis tot geheimhouding verplicht van alles waar zij beroepshalve kennis van nemen.

Tussen u en uw behandelend arts geldt het beroepsgeheim. Uw familieleden (of anderen) hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot twaalf jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Wie zestien jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage. Het Dijklander Ziekenhuis kan uw gegevens gebruiken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en voor kwaliteitsdoeleinden. U kunt hiertegen bezwaar maken.

Afschrift dossier
U hebt ook recht op een afschrift van uw medische gegevens. Lees hier meer informatie over het opvragen van een afschrift. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

Geen volledige inzage medisch dossier
In uitzonderingssituaties kan geweigerd worden u een bepaald gedeelte van uw medisch dossier te laten inzien. Dat mag alleen als de privacy van iemand anders dan uzelf wordt geschaad door inzage in dat deel van uw dossier. Het belang van de privacy van de ander moet daarbij zwaarder wegen dan het belang dat u hebt bij inzage in het betreffende gedeelte van uw medisch dossier.

Uitwisseling van medische gegevens

Het Dijklander Ziekenhuis kan uw belangrijkste medische gegevens delen met andere zorgverleners buiten het ziekenhuis. Hierdoor kunnen andere zorgverleners buiten het ziekenhuis, zoals uw huisarts, uw medische gegevens bekijken. Want met de juiste informatie over u kan hij/zij de juiste zorg geven: snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.

Het delen van gegevens gaat via een digitaal uitwisselingssysteem en kan alleen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Een zorgverlener mag uw medische gegevens inzien, als hij/zij met u een behandelrelatie heeft én alleen als het nodig is voor uw behandeling. Het Dijklander Ziekenhuis gebruikt twee systemen om uw gegevens beschikbaar stellen. Het Zorgverlenersportaal en het Landelijk SchakelPunt (LSP).

Het zorgverlenersportaal
Het zorgverlenersportaal is een beveiligd digitaal uitwisselingssysteem dat gekoppeld is aan uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in het ziekenhuis. Als u het ziekenhuis toestemming geeft om uw gegevens te delen, dan kunnen andere regionale zorgverleners buiten het ziekenhuis zoals uw huisarts, uw medische gegevens inzien via het zorgverlenersportaal. Voor het delen van medische gegevens via het zorgverlenersportaal is het ziekenhuis verantwoordelijk.

Toestemming geven
Wilt u weten hoe u toestemming geeft voor het uitwisselen van medische gegevens via het Zorgverlenersportaal? Welke gegevens worden uitgewisseld en wie uw gegevens kunnen inzien? Hier vindt u meer informatie en een toestemmingsformulier. Ook als uw geen toestemming wil geven voor uitwisseling van uw medische gegevens is het belangrijk die keus vast te laten leggen.

Het Landelijk SchakelPunt (LSP)
Via het LSP kunnen zorgverleners informatie uitwisselen over de medicijnen die u gebruikt en allergieën die u heeft.  Op dit moment kan de specialist in het ziekenhuis via het LSP alleen inzien welke medicijnen aan u zijn verstrekt in de apotheek.  Meer informatie over het LSP vindt u op de website www.ikgeeftoestemming.nl

Medicijncontrole
Het Dijklander Ziekenhuis is verplicht om uw medicijnen te controleren. Dit doen we voor uw veiligheid. De controle vindt plaats bij iedere ziekenhuisafspraak/opname. Wij hebben onze apotheker van het ziekenhuis gevraagd deze informatie op te vragen via het Landelijk Schakelpunt, een beveiligd platform waar onder andere medicatiegegevens van de eigen apotheek kunnen worden opgevraagd. Dit kan alleen als u toestemming bij uw apotheek heeft gegeven. Via www.volgjezorg.nl kunt u controleren wie uw gegevens heeft ingezien. In het geval dat ons ziekenhuis uw medicatiegegevens heeft opgevraagd, staat daar de naam van één van onze apothekers bij.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Dit is een wet waarin de rechten en plichten van patiënt en arts zijn vastgelegd (WGBO). De belangrijkste hierin beschreven patiëntenrechten zijn:

  • Recht op geheimhouding van alle gegevens met betrekking tot de medische behandeling.
  • Recht op informatie over de medische behandeling, waaronder het recht op inzage in en kopie van het medisch dossier.
  • Recht op correctie en aanvulling van het medisch dossier, en ook het recht het medisch dossier te laten vernietigen of delen daaruit te laten verwijderen.
  • Recht op het geven van toestemming voor het uitvoeren van een behandeling, en natuurlijk ook het recht die toestemming te weigeren.

Verplichtingen
De belangrijkste verplichtingen, beschreven in de WGBO, zijn:

  • De arts is verplicht tot het volledig informeren van de patiënt met betrekking tot de medische behandeling.
  • De arts is verplicht tot het bijhouden van een dossier met betrekking tot de behandeling.
  • Het ziekenhuis is verplicht het medisch dossier tenminste vijftien jaren te bewaren.
  • De patiënt is verplicht de rekening voor de uitgevoerde behandeling te betalen (meestal gebeurt dit via de ziektekostenverzekering van de patiënt).

De volledige tekst kunt u vinden op de website van de overheid.