Rechten & plichten

ingang

Een patiënt en een arts of andere zorgverlener hebben allebei rechten en plichten. De plichten van de arts of zorgverlener zijn bedoeld om u, als patiënt, betere zorg te geven. En omgekeerd hebt u als patiënt rechten en verplichtingen waardoor uw arts betere medische beslissingen kan nemen. Deze rechten en plichten zijn wettelijk geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Op deze pagina vindt u meer informatie over rechten en plichten.


Medisch dossier en uw rechten

Als u in het Dijklander Ziekenhuis onder behandeling bent, worden er (medische) gegevens van u verzameld. Dat gebeurt inmiddels volledig digitaal. Bent u vóór 2008 al eens in het ziekenhuis behandeld, dan zijn die gegevens inmiddels ook aan uw digitale dossier toegevoegd. Het voordeel van het digitaal vastleggen van de gegevens is dat alle informatie op één plek staat, de informatie vanaf elke plek toegankelijk is en hulpverleners sneller bij uw gegevens kunnen. Alleen direct betrokkenen bij uw behandeling mogen uw dossier inkijken. Daarnaast zijn alle medewerkers van het ziekenhuis tot geheimhouding verplicht van alles waar zij beroepshalve kennis van nemen.

Tussen u en uw behandelend arts geldt het beroepsgeheim. Uw familieleden (of anderen) hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot twaalf jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Wie zestien jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage. Het Dijklander Ziekenhuis kan uw gegevens gebruiken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en voor kwaliteitsdoeleinden. U kunt hiertegen bezwaar maken.

Afschrift dossier
U hebt ook recht op een afschrift van uw medische gegevens. Lees hier meer informatie over het opvragen van een afschrift. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

Geen volledige inzage medisch dossier
In uitzonderingssituaties kan geweigerd worden u een bepaald gedeelte van uw medisch dossier te laten inzien. Dat mag alleen als de privacy van iemand anders dan uzelf wordt geschaad door inzage in dat deel van uw dossier. Het belang van de privacy van de ander moet daarbij zwaarder wegen dan het belang dat u hebt bij inzage in het betreffende gedeelte van uw medisch dossier.

Folder: Delen van uw medische gegevens

Uitwisseling van medische gegevens

Het Dijklander Ziekenhuis kan uw belangrijkste medische gegevens delen met andere zorgverleners buiten het ziekenhuis. Daarom vragen wij u toestemming voor het delen van uw medische gegevens via digitale uitwisselingssystemen zodat de zorg die u in het ziekenhuis ontvangt naadloos aansluit bij de zorg die uw andere zorgverleners bieden en andersom. We vinden het belangrijk dat alle zorgverleners die u behandelen over dezelfde informatie beschikken. Dat komt uw zorg ten goede.

 • Inzien van uw medische gegevens door andere zorgverleners mag alleen nadat u toestemming heeft gegeven.
 • Uw toestemming geldt voor alle systemen die het Dijklander Ziekenhuis voor uitwisseling gebruikt, nu en in de toekomst. 
 • U hoeft het ziekenhuis maar 1x toestemming te geven. U hoeft niet voor elk uitwisselingssysteem apart toestemming te regelen.
 • Alleen die zorgverleners die die u behandelen mogen gegevens inzien en alleen als dat nodig is voor uw behandeling.
 • Alleen zorgverleners die gebruik maken van het beveiligde netwerk mogen gegevens inzien.
 • U kunt uw toestemming altijd weer wijzigen

Welke gegevens worden uitgewisseld en wie uw gegevens kunnen inzien vindt u Hier 

Toestemming geven

 • U kunt toestemming vastleggen via het patiëntportaal (www.mijndijklander.nl)
 • Via de aanmeldzuilen in de centrale hal van het ziekenhuis.
 • Mondeling aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld aan de balie (legitimatie vereist). 
 • U kunt schriftelijk toestemming geven via een toestemmingsformulier

Beveiligd
Het delen van uw gegevens gebeurt via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze netwerken zijn goed beveiligd. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen deze netwerken gebruiken.

Medicijncontrole
Het Dijklander Ziekenhuis is verplicht om uw medicijnen te controleren. Dit doen we voor uw veiligheid. De controle vindt plaats bij iedere ziekenhuisafspraak/opname. Wij hebben onze apotheker van het ziekenhuis gevraagd deze informatie op te vragen via het Landelijk Schakelpunt, een beveiligd platform waar onder andere medicatiegegevens van de eigen apotheek kunnen worden opgevraagd. Dit kan alleen als u toestemming bij uw apotheek heeft gegeven. Via www.volgjezorg.nl kunt u controleren wie uw gegevens heeft ingezien. In het geval dat ons ziekenhuis uw medicatiegegevens heeft opgevraagd, staat daar de naam van één van onze apothekers bij.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Dit is een wet waarin de rechten en plichten van patiënt en arts zijn vastgelegd (WGBO). De belangrijkste hierin beschreven patiëntenrechten zijn:

 • Recht op geheimhouding van alle gegevens met betrekking tot de medische behandeling.
 • Recht op informatie over de medische behandeling, waaronder het recht op inzage in en kopie van het medisch dossier.
 • Recht op correctie en aanvulling van het medisch dossier, en ook het recht het medisch dossier te laten vernietigen of delen daaruit te laten verwijderen.
 • Recht op het geven van toestemming voor het uitvoeren van een behandeling, en natuurlijk ook het recht die toestemming te weigeren.

Verplichtingen
De belangrijkste verplichtingen, beschreven in de WGBO, zijn:

 • De arts is verplicht tot het volledig informeren van de patiënt met betrekking tot de medische behandeling.
 • De arts is verplicht tot het bijhouden van een dossier met betrekking tot de behandeling.
 • Het ziekenhuis is verplicht het medisch dossier tenminste vijftien jaren te bewaren.
 • De patiënt is verplicht de rekening voor de uitgevoerde behandeling te betalen (meestal gebeurt dit via de ziektekostenverzekering van de patiënt).

De volledige tekst kunt u vinden op de website van de overheid.

Rechten van ouders en kinderen

De rechten van ouders en kinderen zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind. Deze regels zijn bij wet vastgelegd.

Kinderen tot 12 jaar
Kinderen onder de 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen. Dat doen hun ouders of voogd. Aan jonge kinderen wordt wel op een begrijpelijke manier verteld wat er met hen gaat gebeuren. Onze (kinder)artsen zijn hierin gespecialiseerd.

Kinderen van 12 tot 16 jaar
Kinderen tussen 12 en 16 jaar zijn over het algemeen goed in staat hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Voor de behandeling is daarom toestemming nodig van de ouders en het kind. Als zij het niet met elkaar eens zijn, luistert de zorgverlener in principe naar het kind.

Kinderen vanaf 16 jaar
Bij wet is geregeld dat je vanaf 16 jaar zelf mag beslissen over je eigen behandeling. Alleen bij toestemming krijgen ouders informatie over de medische toestand van hun kind.

Identificatieplicht

Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis, moet u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning) laten zien aan de zorgverlener. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Dit is een bepaling vanuit de Rijksoverheid.

Meer informatie