Kinderrevalidatie

ladder

Het kinderrevalidatieteam van het Dijklander Ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling en diagnostiek van kinderen met complexe problematiek. We willen kinderen laten spelen, bewegen en leren, zodat ze mee kunnen doen met leeftijdgenootjes, zowel thuis als op school.

Ons team bestaat uit verschillende disciplines. Samen met u als ouder/begeleider zoeken we naar mogelijkheden die de ontwikkeling van uw kind en het zelfstandig functioneren stimuleert.

Over kinderrevalidatie

Revalideren betekent dat uw kind gaat oefenen om balzoveel mogelijk zelf te kunnen. Uw kind krijgt een behandeling en begeleiding die past bij de hulpvragen van ouder en kind en de ontwikkelingsfase en leeftijd van uw kind. 

Bijvoorbeeld:

 • leren om zichzelf zo goed mogelijk te verplaatsen (lopen, fietsen of anders)
 • beter leren communiceren of verstaanbaar maken
 • verbeteren van de hand-armfunctie voor schrijven, aankleden of knippen
 • leren omgaan met wat wel en niet kan bij spelen, gymmen of sporten

Wanneer kan kinderrevalidatie zinvol zijn?

Kinderrevalidatie is zinvol als:

 • er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind
 • het probleem niet is beperkt tot één gebied (bewegen, spelen, communiceren, eten en drinken, leren, gedrag en niet mee kunnen komen met leeftijdsgenoten).
 • er samenwerking nodig is op de ontwikkelingsgebieden om aan het gezamenlijke doel te werken.
 • er specialistische kennis en behandeling nodig is bij een complexe zorgvraag.
 • er minder vooruitgang is dan dat je zou verwachten bij de ontwikkeling van uw kind na een periode individuele therapie in de eerste lijn.
 • er gedrag zichtbaar is als uiting van onderliggende ontwikkelingsproblematiek  (bijvoorbeeld snel huilen, boos of overprikkeld zijn).
 • er twijfels zijn over een onderliggende oorzaak.

Soorten kinderrevalidatie

Er zijn twee verschillende revalidatierichtingen. loopwagen

Kinderobservatieprogramma
Het kinderobservatieprogramma (KOP) is gericht op het in kaart brengen van de ontwikkeling. Bijvoorbeeld als de lichamelijke en/of verstandelijke ontwikkeling van uw kind anders of niet volgens verwachting verloopt. In korte tijd geven wij een beeld van de totale ontwikkeling van uw kind en een begrijpelijk advies voor behandeling en/of begeleiding.

Folder Kinderobservatieprogramma (KOP)

Poliklinische revalidatiebehandeling
De poliklinische behandeling is er voor kinderen en jongeren die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Het doel van de behandeling is om het kind of de jongere zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, zowel thuis als op school.

Folder Kinderrevalidatie

Het team

Het team bestaat uit een revalidatiearts, orthopedagoog, maatschappelijk werker, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Daarnaast kan ook een diëtist, een orthopedisch instrumentmaker, een orthopedisch schoenmaker, een leerkracht van school, een ambulant begeleider of begeleider van de dagbesteding bij de behandeling betrokken worden in overleg met u als ouder. Alle betrokken behandelaars werken nauw met elkaar samen.

Uit wie bestaat het kinderrevalidatieteam?

De kinderrevalidatiearts

De kinderrevalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling. De arts geeft leiding aan het behandelteam en coördineert het revalidatieproces.

De kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de ontwikkeling van het bewegen van uw kind, leert uw kind zo goed mogelijk te bewegen. De kinderfysiotherapeut brengt de grof-motorische ontwikkeling in kaart, problemen met bewegingsvaardigheden en fysieke fitheid en signaleert bewegingsproblemen en/of -achterstand. Afhankelijk van de leeftijd en belastbaarheid van uw kind, vindt de behandeling samen met de kinderergotherapeut plaats.

De kinderergotherapeut

De kinderergotherapeut onderzoekt en behandelt de fijne motoriek, de spelontwikkeling en de uitvoer van praktische activiteiten (thuis en op school). Zo nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de zintuiglijke (sensorische) prikkelverwerking, is er contact met school en worden er hulpmiddelen aangevraagd.

De (pre)logopedist

Houdt zich bezig met de ontwikkeling van de communicatie, taal en spraak en met het eten en drinken. Er wordt gekeken naar de communicatie in het algemeen, het taalbegrip, de taalproductie, de mondmotoriek, de articulatie en eventuele eet- en drinkproblemen.

De maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker bespreekt met u de actuele situatie van uw kind, de situatie thuis en op school, en uw zorgen en vragen hierover. Ook bespreekt de maatschappelijk werker of u daar hulp bij wenst, bijvoorbeeld op pedagogisch gebied.

De kinderpsycholoog/orthopedagoog

De kinderpsycholoog/orthopedagoog houdt zich bezig met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Er wordt onderzoek gedaan naar de verstandelijke ontwikkeling van uw kind (het denkniveau, o.a. intelligentieniveau/IQ) en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiernaast wordt gekeken naar wat uw kind vanuit de omgeving nodig heeft om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Indien nodig kan de psycholoog individuele begeleiding geven aan kinderen en ouders.

Overige

Er kan ook een orthopedisch instrumentmaker, een orthopedisch schoenmaker, een leerkracht van school, een ambulant begeleider of begeleider van de dagbesteding bij de behandeling betrokken worden in overleg met u als ouder. De betrokken behandelaars werken nauw met elkaar samen.