Psychiatrie

een gang op de PAAZ

Psychiatrische problemen kunnen plotseling ontstaan. Het gebeurt bijvoorbeeld aansluitend aan een belastende of ingrijpende gebeurtenis (het verlies van een dierbare, een baan of de lichamelijke gezondheid; een traumatische gebeurtenis; de geboorte van een kind). Ook kan een psychiatrische aandoening ontstaan als complicatie bij een lichamelijke ziekte, zoals depressie na een hartinfarct. Bij de afdeling psychiatrie onderzoeken en behandelen we patiënten met psychiatrische klachten. Uw specialist kan bij psychiatrische problematiek tijdens een ziekenhuisopname, in overleg met u, een psychiater of psychiatrisch verpleegkundige consulteren.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

Locatie 34, begane grond.
Bereikbaar ma-vr van 08.30-17.00 uur.

Verpleegpost

Polikliniek

79, eerste verdieping

Hulp bij suïcidale gedachten

Worstel je met suïcidale gedachten of maak je je zorgen om iemand anders? Praat er dan over. Bel 0800-0113 of ga naar www.113.nl. 113 Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Over de afdeling

Op locatie Purmerend is de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) gevestigd. Op deze locatie vinden allerlei vormen van psychiatrische behandelingen plaats, van intensieve klinische zorg tot lichtere vormen van therapie en poliklinische nazorg. Het is onderdeel van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie.
Op locatie Hoorn wordt de Ziekenhuispsychiatrie uitgevoerd door professionals die vanuit de PAAZ in Purmerend de Ziekenhuispsychiatrie uitoefenen. Er is op beide locaties 7x24 uur een psychiatrisch verpleegkundige, arts-assistent en psychiater beschikbaar.

Polikliniek (locatie Purmerend)
Voor de meeste patiënten is behandeling op de polikliniek mogelijk. De polikliniek is in veel gevallen ook de ‘ingang’ van de afdeling, waar het eerste contact met de psychiater plaatsvindt. Op de polikliniek vindt behandeling plaats door één van de psychiaters. Op indicatie wordt de behandeling mede vorm gegeven door de psycholoog/psychotherapeut, de maatschappelijk werker, de psychomotorische therapeut en de arts-assistent.

Een behandeling op de polikliniek bestaat meestal uit gesprekstherapie en/of medicatie. De frequentie van het bezoek aan de psychiater varieert van één keer per twee weken tot eenmaal in de twee maanden.

Verpleegafdeling (locatie Purmerend)

De psychische ontregeling kan dermate ernstig zijn, dat een opname in de kliniek (op de open unit of de gesloten unit) wenselijk of noodzakelijk is. Dit om de omgeving van de patiënt te ontlasten en op adem te laten komen na een langdurige en/of ernstige verstoring van het evenwicht binnen het leefsysteem. Maar uiteraard is een klinische opname er vooral op gericht de patiënt weer een zekere mate van stabiliteit te laten vinden en te werken aan herstel. Bij een klinische behandeling volgen patiënten 24 uur per dag een behandeling op de kliniek. Bij de volgende problematiek kunt u in  aanmerking komen voor een opname:

 • depressies
 • bipolaire stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • psychoses
 • verslavingsproblematiek
 • eetstoornissen
 • ontremmingsverschijnselen
 • sociale indicatie
 • time-out/crisisinterventie

De Kliniek van de PAAZ is in de eerste helft van 2021 volledig opnieuw opgebouwd. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de inzichten opgedaan bij de recente verbouwingen van de PAAZ-en van het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en het Canisius Wilhelmina ziekenhuis en de psychiatrische universiteitskliniek in het RadboudUMC in Nijmegen.
Er zijn negen volledig geoutilleerde MPU bedden gerealiseerd met alle voorzieningen inclusief vaste zuurstofaansluiting. Daarnaast is de afdeling splitsbaar in een open en een besloten gedeelte en bevind zich in het besloten gedeelte een comfortroom. Bij het ontwerp van de afdeling zijn ook de inzichten en ervaringen van opgenomen patiënten meegenomen, zo is er gekozen voor het maken van drie tweepersoons slaapkamers en de rest eenpersoons. Alle kamers hebben een sanitaire unit met douche en wc. Ook is er een volledig gecertificeerde sluiskamer met gecontroleerde luchtbehandeling.
Via deze link vindt u de wetenschappelijk overeengekomen Veldnormen voor een Medisch Psychiatrische Unit.

Diagnostiek

In het eerste contact stelt de psychiater zo mogelijk een psychiatrische diagnose. Ook bekijkt de psychiater welke behandeling daarbij het meest passend is en of de therapie poliklinisch (ambulant) kan plaatsvinden. Sommige psychiatrische klachten vragen een intensievere behandeling en maken deelname aan de deeltijdbehandeling wenselijk. Tenslotte kan blijken dat een opname in de kliniek gewenst of noodzakelijk is. Uiteraard bespreekt de psychiater dit uitvoerig met de betreffende patiënt (en eventuele familie of andere belangrijke personen uit zijn/haar omgeving).

Het kan zijn dat de diagnose niet zo snel duidelijk is. Het komt voor dat aanvullende informatie nodig is om tot een duidelijke diagnose en een behandelvoorstel te komen. Bijvoorbeeld aanvullende informatie over de leef- en werksituatie, levensloop en persoonlijkheid van de aangemelde patiënt. In die gevallen kan verwijzing plaatsvinden naar de klinisch psycholoog , die een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek uitvoert. Op indicatie en na bespreking binnen het behandelteam, voert de psycholoog ook psychotherapie uit.

Ook is het mogelijk dat er geen sprake is van een psychiatrische diagnose maar dat een belastende gebeurtenis (in lichamelijke of psychosociale zin) wel psychologische begeleiding noodzakelijk maakt. In dat geval verwijst de psychiater naar één van de klinisch psychologen of maatschappelijk werkenden. De psychiater blijft dan op de achtergrond aanwezig en onderhoudt een laagfrequent contact.

Behandelingen

Zodra een patiënt is opgenomen in de kliniek, begint het therapieprogramma. Er zijn verschillende programma’s toegespitst op de specifieke problematiek en hulpvraag van de patiënt. Dat kunnen verbale en non-verbale therapieën zijn.

Verbale therapieën

 • psychomotorische therapie (psychegericht)
 • sociale vaardigheidstraining
 • psycho-educatie
 • cognitieve gedragstherapie
 • week/weekendbespreking
 • verpleegkundige gespreksgroep

Non-verbale therapieën

 • psychomotorische therapie (lichaamsgericht)
 • activiteiten
 • stretching
 • creatieve therapie (beeldend)
 • elektroconvulsietherapie (ECT)

Download hier het kwaliteitsstatuut ziekenhuispsychiatrie

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Voor mensen die door een psychische stoornis gedrag vertonen dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen.

External video URL

De Wvggz geldt niet voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie
Voor hen geldt de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). 

folders van de PAAZ