Organisatie

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het Dijklander Ziekenhuis. De raad van toezicht heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken. Het stafbestuur is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur, geeft gevraagd en ongevraagd advies en vervult namens de vereniging medische staf een belangrijke rol bij beleidsontwikkeling en strategische beslissingen.

Een wandelaar in de gang

Medezeggenschap
Medezeggenschap binnen de organisatie wordt uitgeoefend door de ondernemingsraad,  de cliëntenraad en de verpleegkundige adviesraad. Uitgangspunten voor ons organisatiemodel zijn korte lijnen, verantwoordelijkheden die laag in de organisatie zijn gelegd, integraal management en directe contacten tussen leidinggevenden en medische staf voor tactische en operationele aangelegenheden.

Plaatje van het organogram van het Dijklander Ziekenhuis

Toelichting organogram
De interne organisatie is verdeeld over een aantal bedrijfsonderdelen, waarbij de zorg centraal staat. De zorg is onderverdeeld in drie werkvelden: snijdend, beschouwend en medisch ondersteunend zoals de spoedeisende hulp, ziekenhuisapotheek en de afdeling Radiologie. Daarnaast leveren de afdeling personeel & organisatie, financiën, communicatie, kwaliteit en IM&T aan de hele organisatie. Ieder onderdeel wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijk (zorg)manager.